Privacy statement

Privacy Statement
Dit is de Privacy Statement van GiGi Nederland B.V. statutair gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60012110, hierna te noemen: GiGi.

Bescherming persoonsgegevens
GiGi vindt uw privacy belangrijk. GiGi is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.  GiGi verwerkt uw persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan onze websites worden ingevoerd conform de AVG.  Door uw persoonlijke gegevens op onze websites in te voeren, gaat u er mee akkoord dat GiGi die gegevens in overeenstemming met deze Privacy Statement gebruikt.

Verwerking van persoonsgegevens
GiGi verzamelt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken. Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een scooter, vraagt GiGi u om persoonsgegevens te verstrekken. Ook tijdens de uitvoering van onze diensten kan GiGi u om persoonsgegevens vragen. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze diensten aan u te kunnen leveren en voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.  GiGi gebruikt deze gegevens voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Indien u uw e-mailadres achterlaat, geeft u daarmee toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor verzending van digitale nieuwsbrieven en andere informatie, zoals aanbiedingen, oproepen voor de APK en bandenwissel, enquêtes, etc. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, waaronder de met haar gelieerde ondernemingen, haar verkooporganisatie, bemiddelaars en/of aanbieders van verzekerings- en financieringsproducten in het kader van productinformatie, (directe)marketingactiviteiten, het doen van klantentevredenheids- en marktonderzoeken, het uitvoeren van terugroepacties, ondersteuning- en onderhoudsdoeleinden en andere (service-)diensten. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat GiGi zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming en worden niet versterkt buiten de EU of aan internationale organisaties. Als u geen persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken, kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

Inzage, correctie en verzet
U kunt schriftelijk een overzicht vragen van de persoonsgegevens die door GiGi zijn verwerkt. GiGi kan hiervoor een vergoeding vragen. Indien er onjuistheden in het overzicht staan, kunt u verzoeken deze gegevens te verwijderen, aan te vullen, aan te passen of af te schermen. Voorts kunt u schriftelijk aangeven geen (commerciële) informatie meer te willen ontvangen over producten en diensten van GiGi (info@gigiscooter.nl). GiGi zal een dergelijk verzoek altijd honoreren. Ten aanzien van overig gebruik van persoonsgegevens door GiGi, kunt u GiGi verzoeken dit gebruik c.q. deze verwerking te staken. Verder hebt u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens naar bijvoorbeeld een andere dealer. Dat betekent dat GiGi uw persoonsgegevens aan u ter beschikking stelt in een gebruikelijk formaat. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen
GiGi behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig dit Privacy Statement. Als u het niet eens bent met de wijze waarop GiGi uw persoonsgegevens gebruiken, dan kunt u een melding of klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vanzelfsprekend neemt GiGi passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Dit privacy statement is van toepassing op de met u gesloten overeenkomst en op de diensten die GiGi aan u levert. Wijzigingen in onze dienstverlening of wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Wijzigingen zullen via onze website kenbaar worden gemaakt. GiGi adviseert u dan ook onze website regelmatig te raadplegen.